การวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475
          
            เริ่มมีการวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6       ใช้แบบแผนการปกครองตามอย่างสมัยรัชกาลที่ 5 แล้วนำมาปรับปรุงใหม่ โดย พ.ศ.2461 ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเมืองจำลองขึ้นในบริเวณพระราชวังดุสิต ชื่อว่า "ดุสิตธานี"
            รัฐธรรมนูญเป็นหลักในการปกครอง เรียกว่า "ธรรมนูญลักษณะการปกครอง คณะนครภิบาล (ดุสิตธานี) พุทธศักราช 2461
             รัชกาลที่ 6 ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะทำการทดลองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยให้ข้าราชการบริพารได้เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการปกครอง ในระบอบนี้

Comment

Comment:

Tweet

question

#5 By (82.145.210.66|27.55.192.148, 82.145.210.66) on 2015-03-10 15:49

ขอบคุนคราฟ

#4 By (171.5.250.73|171.5.250.73) on 2014-06-30 21:04

เ้เ้้้่า้เ่า

#3 By 555 (171.5.250.73|171.5.250.73) on 2014-06-30 21:04

#2 By (171.5.250.73|171.5.250.73) on 2014-06-30 21:03

#1 By (171.5.250.73|171.5.250.73) on 2014-06-30 21:03