คณะผู้จัดทำ

posted on 18 Nov 2007 17:02 by project611
อาจารย์ปรางค์สุวรรณ    ศักดิ์โสภณกุล
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
ผู้จัดทำ
 

1. นางสาวกนกอร    รักศรีอักษร     ชั้น ม.6.11   เลขที่  1

         2. นางสาวขวัญพร    ยุทธารักษ์     ชั้น ม.6.11   เลขที่  5

         3. นางสาวธันยวงศ์   เศรษฐ์พิทักษ์   ชั้น ม.6.11   เลขที่ 13

         4. นางสาวปิยนันท์   รุ่งเจริญอนันต์   ชั้น ม.6.11   เลขที่ 19

         5. นางสาวพจนีย์    วังกาญจน์สิริกุล   ชั้น ม.6.11   เลขที่ 20

         6. นางสาวเพชรรัตน์  บัณฑูรจินดา    ชั้น ม.6.11   เลขที่ 22

         7. นางสาวสิรีธร     ทัศนาวิวัฒน์    ชั้น ม.6.11   เลขที่ 37

         8. นางสาวสุภัทรา    เพียรดี        ชั้น ม.6.11   เลขที่ 38

         9. นางสาวอรพิชา    พรวิริยางกูร     ชั้น ม.6.11   เลขที่ 42

        10. นางสาวกมลชนก   สกนธวัฒน์     ชั้น ม.6.11   เลขที่ 45

        11.  นางสาวนัฐนันท์   อัศวนนท์กุลพร  ชั้น ม.6.11   เลขที่ 46

edit @ 6 Dec 2007 23:59:16 by 611

Comment

Comment:

Tweet

กำ ผมอยากรู้ว่า กรม วัง และ นาเปลี่ยน ชื่องเปงอารายอ่าคับ..........embarrassed

#2 By (124.120.44.41) on 2008-11-10 18:44

โอ้ว ไฮโซหลายๆ ทำรายงานออนไลน์ confused smile

#1 By Eddy on 2007-12-07 00:22