คณะผู้จัดทำ

posted on 18 Nov 2007 17:02 by project611
อาจารย์ปรางค์สุวรรณ    ศักดิ์โสภณกุล
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
ผู้จัดทำ
 

1. นางสาวกนกอร    รักศรีอักษร     ชั้น ม.6.11   เลขที่  1

         2. นางสาวขวัญพร    ยุทธารักษ์     ชั้น ม.6.11   เลขที่  5

         3. นางสาวธันยวงศ์   เศรษฐ์พิทักษ์   ชั้น ม.6.11   เลขที่ 13

         4. นางสาวปิยนันท์   รุ่งเจริญอนันต์   ชั้น ม.6.11   เลขที่ 19

         5. นางสาวพจนีย์    วังกาญจน์สิริกุล   ชั้น ม.6.11   เลขที่ 20

         6. นางสาวเพชรรัตน์  บัณฑูรจินดา    ชั้น ม.6.11   เลขที่ 22

         7. นางสาวสิรีธร     ทัศนาวิวัฒน์    ชั้น ม.6.11   เลขที่ 37

         8. นางสาวสุภัทรา    เพียรดี        ชั้น ม.6.11   เลขที่ 38

         9. นางสาวอรพิชา    พรวิริยางกูร     ชั้น ม.6.11   เลขที่ 42

        10. นางสาวกมลชนก   สกนธวัฒน์     ชั้น ม.6.11   เลขที่ 45

        11.  นางสาวนัฐนันท์   อัศวนนท์กุลพร  ชั้น ม.6.11   เลขที่ 46

edit @ 6 Dec 2007 23:59:16 by 611

ขอขอบคุณ

posted on 18 Nov 2007 16:52 by project611
             กว่าที่เราจะได้ออกมาเป็นโครงงานการเมืองการปกครองนี้   ต้องขอขอบพระคุณ........
      -   ท่านอาจารย์ปรางค์สุวรรณ   ศักดิ์โสภณกุล  ที่ให้เรามีโอกาสได้ทำงานชิ้นนี้ขึ้นมา  พร้อมทั้งคอยเสนอแนะแนวการทำงานให้เสมอ
      -    เพื่อนในกลุ่มทั้ง 11  ชีวิต  ที่จับมือร่วมกันทำงานกันมา 
      -    ขอขอบคุณเพื่อนๆในห้อง 6.11  ที่คอยชมผลงานของพวกเรา
      -    ขอขอบคุณที่โลกนี้มีคอมพิวเตอร์และ Internet  ให้พวกเราสะดวกกับการค้นหาและทำงาน
      -    ขอขอบคุณโรงเรียน  ที่เป็นทั้งบ้านและสถานที่ทำงานให้เราตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น
      -    และขอขอบคุณแหล่งที่มาของเนื้อหา  ให้เราได้ผลิตผลงานชิ้นนี้
 บรรณานุกรม
  •คู่มือสังคม1-2-3 สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด มีนาคม 2544
•คู่มือเตรียมสอบ A-NET และสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบรับตรง
  http://www.dopa.go.th/history/polith.htm   
  http://www.moomkafae.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=186209&Ntype=6 http://www.kullawat.net/jot2/index.html#sect6
        

การปกครองสมัยสุโขทัย

posted on 18 Nov 2007 16:35 by project611
การปกครองสมัยสุโขทัย
         อาณาจักรสุโขทัยเมื่อแรกตั้งเป็นอาณาจักรเล็กๆสมัยที่รุ่งเรืองที่สุดคือ    สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มีกษัตริย์ปกครองเป็นเอกราชติดต่อกันมา 6 พระองค์      อาณาจักรสุโขทัย เสื่อมลงและตกเป็นเมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยาเมื่อสมัยพญาไสลือไท โดยทำสงครามปราชัยแก่ พระบรมราชาที่ 1 แห่ง
กรุงศรีอยุธยาในปีพ.ศ.1921  และราชวงศ์พระร่วงยังคงปกครองในฐานะประเทศราชติดต่อ    กันมาอีก
 2 พระองค์ จนสิ้นราชวงศ์ ในปีพ.ศ.1981
                เป็นการปกครองแบบบิดาปกครองบุตรหรือการปกครองคนในครอบครัว (Paternalism) คือพระมหากษัตริย์เป็นเสมือนพ่อ ข้าราชการบริพารเปรียบเสมือนลูกหรือคนในครอบครัวทำการปกครองลดหลั่นกันไปตามลำดับ 
  พระเจ้าแผ่นดินสมัยสุโขทัยตอนต้น  
                 ประชาชนมักใช้คำแทนตัวท่านว่าพ่อขุนจนเมื่ออิทธิพลของขอมเข้ามาแทรกแซงก็ได้เปลี่ยนไปใช้คำว่าพระยา ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับกษัตริย์ ซึ่งเดิมเปรียบเสมือนพ่อกับลูกได้กลายสภาพเป็นข้ากับเจ้า  บ่าวกับนายไป    พระมหากษัตริย์ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ราษฎรเสมือนบุตร
ลักษณะการปกครองแบ่งออก เป็น 3 ส่วน
 1.)     เมืองหลวง - สุโขทัย
 2.)     หัวเมืองชั้นใน  -   ทิศเหนือ     เมืองศรีสัชชนาลัย(สวรรคโลก)
                                    ทิศตะวันออก     เมืองสองแคว (พิษณุโลก)
                                    ทิศใต้           เมืองสระหลวง (พิจิตร )
                                    ทิศตะวันตก      เมืองกำแพงเพชร 
 3.)     หัวเมืองชั้นนอก ( เมืองพระยามหานคร)   ได้แก่   เมืองหล่ม เมืองเพชรบูรณ์ เมืองศรีเทพ    เมืองแพรก(สรรค์บุรี) เมืองสุพรรณบุรี(อู่ทอง) เมืองราชบุรี เมืองเพชรบูรณ์ เมืองตะนาวศรี
                 
       นอกจากนี้  ยังมีเมืองประเทศราช  ได้แก่    
                         ทิศตะวันออก   -    เมืองน่าน เมืองเซ่า(เมืองหลวงพระบาง) เวียงจันทร์ เวียงคำ 
                         ทิศใต้             -    เมืองนครศรีธรรมราช เมืองมะละกา และเมืองยะโฮร์ 
                         ทิศตะวันตก     -    เมืองทะวาย เมืองเมาะตะมะ เมืองหงสาวดี